Niewiele wiadomo o liczebności społeczności żydowskiej w Osieku. Jest to spowodowane fragmentarycznością źródeł. Zgodnie z badaniami Zenona Guldona populacja Osieka w drugiej połowie XVII wieku wynosiła 492 osoby. Ludność pochodzenia żydowskiego nie była wówczas jeszcze obecna w miasteczku. Podobnie rzecz się ma w latach 70-tych XVII wieku. Można domniemywać, iż Żydzi najczęściej udawali się do największego miasta mikroregionu. Spowodowane to było oczywiście możliwością rozwoju handlu.

Tuż po zakończeniu powstania styczniowego ludność żydowska w Osieku tworzyła społeczność liczącą prawie 20% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Przedstawiciele religii mojżeszowej liczyli 187 osób[1.1]. Pod względem populacji była to liczebnie rozwijająca się gmina. W 1925 r. gmina wyznaniowa w Osieku liczyła sobie 720 osób, a pod koniec lat dwudziestych liczyła 1100 członków[1.2]. Z kolei w latach 30-tych populacja starozakonnych w Osieku sukcesywnie się zmniejszała. W 1933 r. zamieszkiwało ich w mieście niewiele ponad 800 osób, z tymże byłą na ogół biedna i znajdowała się w bardzo ciężkich warunkach[1.3]. W rękach starozakonnych było wówczas 30 sklepów. Warto to podkreślić, gdyż do katolików należało tylko 2[1.4]. W chwili rozpoczęcia wojny gmina wyznania mojżeszowego posiadała 120 osób . Bardzo trudno jest ustalić liczbę ludności pochodzenia żydowskiego, którą hitlerowscy przewieźli do getta ożarowskiego a następnie przetransportowali do obozu zagłady w Treblince.

Print
Footnotes
  • [1.1] W. Caban, Społeczeństwo Kielecczyzny 1832-1864. Studia nad statystyką i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993, s. 167.
  • [1.2] Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I (1918-1939), Nadzór nad polityczną działalnością Organizacji żydowskich, 1926-1934, sygn. 2602, k. 201; APK, UWK I, Statystyka wyznaniowa, 1928, sygn. 1763, k. 133.
  • [1.3] Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I (1918-1939), Budżet i sprawy majątkowe żydowskiej gminy wyznaniowej w Osieku, pow. Sandomierski, 1934, sygn. 1696, k. 21.
  • [1.4] Barański P., Miasto i gmina Osiek, Krosno 1999, s. 21.