• Kulesza Mariusz, Rozwój przestrzenny Zgierza do połowy XIX wieku, "Varia", no. 1, Łódź 1983
  • Kulesza Mariusz, Warunki życia i pracy mieszkańców Zgierza w okresie pierwszej połowy XIX wieku, "Varia", no.4, Łódź 1988
  • Mniejszości religijne i wyznaniowe w Zgierzu – zarys dziejów, pokłosie sesji popularno-naukowej zorganizowanej w Zgierzu w dniu 10 listopada 2004 roku, Zgierz 2004
  • Wachnik Bronisław, Zgierz stolicą sukiennictwa w okresie Królestwa Polskiego, "Biuletyn Towarzystwo Przyjaciół Zgierza", vol. 2, Muzeum Miasta Zgierza, 1984
  • Wierzbowski Maciej, Korzenie gminy Zgierz, Zgierz 2004
  • Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, ed. Rosin Ryszard, Łódź-Zgierz 1995
Print