Bibliografia dotycząca dziejów polskich Żydów

Bibliografia przygotowana przez Dział Naukowy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zaktualizowana w styczniu 2020 roku.

ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI, SYNTEZY DZIEJÓW POLSKICH ŻYDÓW

 • Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010.
 • Cała A., Węgrzynek H,, Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 • Dzieje Żydów polskich [atlas], red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2019.
 • Haumann H., Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2000.
 • Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do państwa Izrael. Żydzi w Polsce, 1000 lat wspólnych losów, Warszawa 2014.
 • Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993.
 • Polonsky A., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, Warszawa 2014.
 • Polski słownik judaistyczny. Dzieje kultura religia ludzie, t. 1–2, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003.
 • Studia z dziejów Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. 1–2, Warszawa 1995.
 • Szuchta R., Tysiąc lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa 2015.
 • Tokarska-Bakir J., Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008.
 • Wodziński M., Chasydyzm. Atlas historyczny, Kraków 2018.
 • Żbikowski A., Żydzi, Wrocław 1997.
 • Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Wrocław 1991.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
 • Żydzi w Polsce. Leksykon – dzieje i kultura, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, red. I. Schipper, A. Tartakower, A. Hafftka, t. 1–2, Warszawa 1932–1936.
 • Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.

 

EPOKA PRZEDROZBIOROWA

 • M. Cieśla, Kupcy, arendarze i rzemieślnicy: różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., Warszawa 2018.
 • J. Doktór, Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, Warszawa 1991.
 • J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław 1998.
 • J. Doktór, Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792. Warszawa 2012.
 • B. Geremek, Żydzi w społeczeństwie chrześcijańskim – od segregacji do ekskluzji, [w:] O średniowieczu, Warszawa 2012, ss. 238–287.
 • R. Grodecki, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w., [w:] Polska piastowska, Warszawa 1969, ss. 595–702.
 • Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI–XVIII wieku, Kielce 1995.
 • M. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975.
 • G. D. Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007.
 • A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.
 • A. Kaźmierczyk, Żydzi w dobrach prywatnych w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI–XVIII, Kraków 2002.
 • J. Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733), Kraków 2009.
 • A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony 1623–1764, Warszawa 1994.
 • S. Łastik, Z dziejów oświecenia żydowskiego w Polsce, Warszawa 1963.
 • Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007.
 • A. Michałowska-Mycielska, Sejm Żydów litewskich (1623-1764), Warszawa 2014.
 • Y. Petrovsky-Shtern, Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich, Kraków 2014.
 • M. i K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
 • M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2018.
 • M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2018. 
  M. Rosman, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa 2005.
 • I. Schiper, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce, Warszawa 1992.
 • D. Tollet, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa 1999.
 • H. Węgrzynek, „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.
 • J. Wyrozumski, Żydzi w Polsce średniowiecznej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław 1991, ss. 129–135.
 • H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011.
 • H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Poznań 2005.
 • Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.

 

WIEK XIX

 • E. Bergman, „Nie masz bóżnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, Warszawa 2007.
 • Z. Borzymińska, Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831–1870, Warszawa 1994.
 • A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989.
 • M. Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Warszawa 2015.
 • H. Datner, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2007.
 • A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.
 • A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1983.
 • T. Gąsowski, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1997.
 • A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008.
 • A. Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków-Budapeszt 2008.
  S. Kemlein, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848, Poznań 2001.
 • K. Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915, Wrocław 2002.
 • K. Makowski, Siła mitu. Żydzi w Poznanskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004.
 • A. Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne: Pogrom białostocki 1906 roku, Warszawa 2018.
 • A. Markowski, Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w I połowie XIX wieku, Warszawa 2008.
 • A. Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne, Kraków 2018.
 • J. Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa 2016.
 • Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. K. Zieliński, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1–3, Warszawa 2018–2019.
 • M. Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914, Kraków 2006.
 • J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992.
 • M. Wodziński, Chasydyzm. Wszystko, co najważniejsze, Kraków 2019.
 • M. Wodziński, Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, Kraków 2019.
 • M. Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008.
 • Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. K. Zieliński, Lublin 2010.
 • P. Wróbel, Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880–1918, Warszawa 1991.
 • L. Ziątkowski, Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku, Wrocław 2007.
 • K. Zieliński, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005.
 • A. Żbikowski, Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869–1919, Warszawa 1994.
 • Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939.
 • Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji w Warszawie 17 i 19 października 1993 r., red. J. Tomaszewski, Warszawa 1996.
 • J. Żyndul, Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2011.

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

 • Bund. 100 lat historii 1897–1997, red. F. Tych, J. Hensel, Warszawa 2000.
 • A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005.
 • A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.
 • W. Jaworski, Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1996.
 • K. Kijek, Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wrocław 2017.
 • M. Kula, Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat mie̜dzwojennych, Warszawa 2007.
 • A. Landau-Czajka, Syn będzie Lech. Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006.
 • A. Landau-Czajka, W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Warszawa 1998.
 • S. Mańko, Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895–1939), Warszawa 2010.
 • E. Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.
 • J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa 2015.
 • R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, Kraków 2004.
 • M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939, Warszawa 1999.
 • Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, red. A. Cała, Warszawa 2003.
 • A. Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji bet nielegalnej migracji żydowskiej, Kraków 2009.
 • G. Pickhan, Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 2017.
 • S. Piątkowski, Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2–3, Warszawa 2018–2019.
 • Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. K. Kijek, K. Zieliński, Lublin 2016.
 • S. Redlich, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919–1945, Sejny 2002.
 • S. Rudnicki, Żydzi w Parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
 • J. Tomaszewski, Preludium zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998.
 • J. Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016.
 • M. Trębacz, Izrael Lichtenstein (1883–1933). Biografia żydowskiego socjalisty, Łódź 2016.
 • Z. Trębacz, Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939, Warszawa 2018.
 • G. Zalewska, Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym, Warszawa 1996.
 • K. Zieliński, Jeszywas Chachmej Lublin. Uczelnia Mędrców Lublina, Lublin 2003.
  R. Żebrowski, Żydowska gmina wyznaniowa w Warszawie1918–1939. W kręgu polityki, Warszawa 2012.
  R. Żebrowski, Z. Borzymińska, PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX wieku (zarys), Warszawa 1993.
 • J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935–1937, Warszawa 1994

 

ZAGŁADA

 • Akcja "Reinhardt". Historia i upamiętnienie, red. S. Lehnstaedt, Warszawa 2019.
 • Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
 • M. Arczyński, W. Balcerak, Kryptonim "Żegota". Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939–1945, Warszawa 1979.
 • W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, Kraków 2007.
 • O. Bartov, Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza, Wołowiec 2019.
 • M. Bem, Exodus. Sobibór 14 października 1943, Warszawa – Włodawa 2013.
 • M. Bem, Sobibór. Obóz zagłady 1942–1943, Warszawa 2014.
 • W. Bereś, K. Burnetko, Bohater z cienia. Losy Kazika Ratajzera, Warszawa 2012.
 • W. Bereś, K. Burnetko, Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008.
 • W. Bereś, K. Burnetko, Marek Edelman. Życie. Do końca, Warszawa 2013.
 • A. Bikont, My z Jedwabnego, Wołowiec 2012.
 • A. Bikont, Sendlerowa. W ukryciu, Wołowiec 2017.
 • C. Browning, Pamięć przetrwania. Nazistowski obóz pracy oczami więźniów, Wołowiec 2012.
 • C. Browning, Geneza „ostatecznego rozwiązania”. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939–marzec 1942, Kraków 2012.
 • C. Browning, Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, Warszawa 2000.
 • D. Cesarani, Ostateczne rozwiązanie. Losy Żydów w latach 1933–1949, Warszawa 2019.
 • Co wiemy o Treblince? Stan badań, red. E. Kopówka, Siedlce 2013.
 • M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 2012.
 • Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018.
 • S. Datner, Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 1946.
 • D. Dwork, R.J. van Pelt, Auschwitz. Historia miasta i obozu, Warszawa 2011.
 • A. Eisenbach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
 • Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Warszawa 2017.
 • B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001.
  B. Engelking, J. Grabowski, "Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią". "Przestępczość" Żydów w Warszawie 1939–1942, Warszawa 2010.
  B. Engelking, „Jest taki piękny słoneczny dzień…”. Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011.
 • B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013.
 • B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa 2009.
 • S. Friedländer, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 2010.
 • T. Gąsowski, Pod sztandarami orła białego. Kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie drugiej wojny światowej, Kraków 2002.
 • M. Gilbert, Atlas historii Holocaustu, Liszki 2011.
 • J. Grabowski, "Ja tego żyda znam!". Szantażowanie żydów w Warszawie, 1939–1943, Warszawa 2004.
 • J. Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.
 • M. Grądzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945), Kraków 2016.
 • J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.
 • J.T. Gross, Sąsiedzi i inni. Prace zebrane na temat Zagłady, Kraków 2018.
 • J.T. Gross, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków i komunistów 1939–1948, Kraków 1998.
 • J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011.
 • A. Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, Warszawa 2013.
 • A. Grupińska, Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej, Wołowiec 2014.
 • I. Gutman, Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim, Warszawa 1998.
 • I. Gutman, Żydzi warszawscy 1939–1943. Getto – podziemie – walka, Warszawa 1993.
 • R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945, Warszawa, 2007.
 • R. Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, t. 1–3, Warszawa 2014.
 • A. Jarkowska-Natkaniec, Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Kraków 2018.
 • E. Jones, Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939–1945, Łódź 1999.
 • S. Kassow, Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2017.
 • Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, red. J. Grabowski, D. Libionka, Warszawa 2014.
 • A. Kopciowski, Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005.
 • K. Koprowska, Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków, Kraków 2017.
 • R. Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945, Kraków 2009.
 • J. Kowalska-Leder, Nie wiem, jak ich mam cenić. Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów, Warszawa 2019.
 • T. Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2010.
 • R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
 • S. Lehnstaedt, Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt, Warszawa 2018.
 • J. Leociak, Tekst wobec zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Wrocław 1997.
 • J. Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010.
 • D. Libionka, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki, Lublin 2017.
 • D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.
 • A. Löw, Getto łódzkie. Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, Łódź 2012.
 • A. Löw, M. Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, Kraków 2014.
 • B. Mark, Powstanie w getcie warszawskim, Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, Warszawa 1963.
 • T. Markiel, A. Skibińska, „Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?". Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011.
 • M. Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004.
 • W. Mędykowski, W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, Warszawa 2012.
 • P. Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, Wołowiec 2014.
 • J. Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004.
 • A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada… Położenie ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej, Katowice 2009.
 • OUN, UPA i zagłada Żydów, red. A. A. Zięba, Kraków 2016.
 • Pamię̜ć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamię̜tnienia, red. A. Zeidler-Janiszewska, T. Majewski, M. Wójcik, Łódź 2011.
 • G. Paulsson, Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940–1945), Kraków 2007.
 • K. Person, Dipisi. Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945–1948, Warszawa 2019.
 • K. Person, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim, Warszawa 2018.
 • Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006.
 • M. Polit, Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Warszawa 2012.
 • T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.
 • T. Prekerowa, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939–1945, Warszawa 1992.
 • Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007.
 • A. Puławski, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942), Lublin 2009.
 • A. Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu". Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji" do powstania w getcie warszawskim, Chełm 2018.
 • T. Radzik, Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007.
 • E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945, Rzeszów 2008.
 • E. Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, Rzeszów 2014.
 • Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, t. 1, red. A. Namysło, M. Grądzka, Warszawa 2019.
 • E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, Warszawa 1988.
 • R. Sakowska, Dwa etapy. Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar. Szkic historyczny i dokumenty, Wrocław 1986.
 • R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939 – marzec 1943, Warszawa 1993.
 • A. Sitarek, „Otoczone drutem państwo". Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź 2016.
 • D. Stola, Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwartzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Warszawa 1995.
 • P. Szapiro, Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna o powstaniu w getcie Warszawy 1943–1944, Londyn 1992.
 • T. Szarota, U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2000.
 • R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012.
 • J. Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946, Wołowiec 2012.
 • M. Urynowicz, Adam Czerniaków 1880–1942. Prezes getta warszawskiego, Warszawa 2009.
 • M. Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939–1941), Warszawa 2001.
 • Wokół Jedwabnego, t. 1–2, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002.
 • M. Wójcik, Treblinka ’43. Bunt w fabryce śmierci, Kraków 2018.
 • Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr, Łódź 2012.
 • Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, A. Ziębińska-Witek, Lublin 2006.
 • Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2011.
 • K. Zimmerer, Kronika zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Kraków 2017.
 • A. Ziółkowska, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943), Poznań 2005.
 • A. Żbikowski, U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Wrzesień 1939–lipiec 1941, Warszawa 2006.

 

POWOJNIE

 • N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce 1945–1950, Warszawa 2002.
 • Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań, red. I. Krzemiński, Warszawa 2004.
 • G. Berendt, Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945–1950), Gdańsk 2000.
 • G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Warszawa 2008.
 • A. Cała, Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, Warszawa 2014.
 • A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie. 11 sierpnia 1945, Warszawa 2000.
 • Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowego, red. I. Krzemiński, Warszawa 1996.
 • H.-C. Dahlmann, Antysemityzm w Polsce roku 1968, Warszawa 2018.
 • J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.
 • J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.
 • M. Fik, Marcowa kultura, Warszawa 1995.
 • P. Forecki, Od Shoah do "Strachu". Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010.
 • P. Forecki, Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej, Warszawa 2018.
 • A. Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944–1949), Warszawa 2004.
 • A. Grabski, Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950). Historia polityczna, Warszawa 2015.
 • A. Grabski, Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2002.
 • A. Grabski, G. Berendt, Między emigracją a trwaniem. Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holocauście, Warszawa 2003.
 • J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia zapaści moralnej, Kraków 2008.
 • R. E. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny 2004.
 • M. Grynberg, Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945–1949, Warszawa 1986.
 • I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, Warszawa 1996.
 • W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945–1970, Sosnowiec 2001.
 • K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm: anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992.
 • R. Kobylarz, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944–1989, Warszawa 2009.
 • B. Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Proza polska i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003), Kraków 2013.
 • Ł. Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wołowiec 2016.
 • Lata czterdzieste. Początki polskiej narracji o Zagładzie, red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Warszawa 2018.
 • Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J Leociak, Warszawa 2012.
 • Marzec 1968. Trzydzieści lat później, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, t. 1–2, Warszawa 1998.
 • J. Nalewajko-Kulikow, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009.
 • Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Warszawa 2011.
 • M. Nowicka-Franczak, Niechciana debata: Spór o książki Jana Tomasza Grossa, Warszawa 2017.
 • Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. M. Ruta, Kraków 2008.
 • P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999.
 • P. Osęka, Marzec ’68, Kraków 2008.
 • P. Pęziński, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956-1968, Warszawa 2014.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holocaust i powojnie (1939–1946), red. A. Grabski, Warszawa 2019.
 • A. Polonsky, Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: refleksje uczestnika, Kraków – Budapeszt 2009.
 • J.Y. Potel, Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, Kraków 2010.
 • Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009.
 • S. Redlich, Na rozdrożu. Żydzi w powojennej Łodzi 1945–1950, Łódź 2012.
 • A. Rosner, Obraz społeczności ocalałych w centralnej kartotece wydziału ewidencji i statystyki CKŻP, Warszawa 2018.
 • M. Rusiniak, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943–1989), Warszawa 2008.
 • M. Rusiniak-Karwat, Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2016.
 • A. Skalska, Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa 2007.
 • M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001.
 • D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000.
 • B. Szaynok, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950, Wrocław 2000.
 • M. Szydzisz, Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950–1989, Wrocław 2019.
 • J. Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. 1–2, Warszawa 2018.
 • E. Węgrzyn, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska, 1956–1960, Kraków 2016.
 • J. Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wołowiec 2008.
 • Wokół pogromu kieleckiego, t. 1–2, Warszawa 2006–2008.
 • A. Żbikowski, Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce, Warszawa 2014.
 • A. Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny. 70 lat badań nad dziejami polskich Żydów pisane z perspektywy historyka Zagłady, Warszawa 2018.
 • Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci, red. I. Krzemiński, Warszawa 2015.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.