Chasydzi z Kazimierza

חסידות קוזמיר

חצר חסידית אשר הוקמה בעיירה קז'ימייז' דולני, על גדות נהר הוויסלה, ונודעה בעיקר בזכות תרומתה לפיתוח המוזיקה החסידית.

החסידות הוקמה על ידי רבי יחזקאל בן צבי הירש טאוב מקוזמיר (?- 1856), תלמידו של רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ מלובלין ("החוזה מלובלין"). הרבי מקוזמיר נולד בעיירה פלונסק ועסק במסחר. לאחר שהתשייב בקזי'מייז', הכריז על עצמו כצדיק. הוא נודע בעיקר בזכות ניגוניו, הרגועים והליריים. גם ממשיכיו (בניו ונכדיו), נודעו בכישוריהם המוזיקליים, והפכו לרבנים מוכרים בערים שונות, בעיקר במחוז מזוביה. בנו הבכור, דוד צבי (?- 1182), תלמידו של מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק, ייסד חצר חסידית בעיירה יבלונובו, ואחד מנכדיו התיישב בארץ ישראל בשנת 1925, שם ייסד קהילה חקלאית דתית.

בן נוסף של הרבי מקוזמיר, שמואל אליה (?- 1888) התיישב בעיירה זבולן, והקים שם חצר חסידית. תחת הנהגת בנו של שמואל אליה, משה אהרן (?- 1918), הועברה חצר זו לעיירה נובי דבור. נכדו של שמואל אליה, רבי חיים טאוב (שנספה בשנת 1942 בטרבלינקה), הנהיג קבוצות חסידים בזבולן, מלאבה ו-וורשה, והלחין ניגונים חסידיים רבים. נכד נוסף של רבי שמואל אליה, העונה לאותו לשם (1905- 1984) הנהיג את חסידי דבלין אשר התיישבו בתל-אביב.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.