Osadnictwo w Ostrowi Mazowieckiej zaczęło się dość późno. Początkowo istniał tutaj dwór myśliwski książąt mazowieckich i osada targowa. W 1434 r. książę mazowiecki Bolesław IV nadał wsi prawa miejskie (miasto nazwano Ostrowia). Szczególny rozkwit miasta, głównie w dziedzinie handlu, nastąpił w XVI w. po przyłączeniu Mazowsza do Korony. W mieście odbywały się 4 jarmarki rocznie i 1 targ tygodniowo.

W XVII w. Ostrów była jednym z większych miast wschodniego Mazowsza oraz znanym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Miasto miało rangę starostwa grodowego. Niestety wojny siedemnastego stulecia przyczyniły się do osłabienia gospodarczego i demograficznego ośrodka. Od 1795 r. Ostrów znalazła się w zaborze pruskim, od 1807 r. była częścią Księstwa Warszawskiego, a po 1815 r. Królestwa Polskiego. Mieszkańcy Ostrowi licznie wzięli udział w powstaniu styczniowym, stąd i represje po zrywie dość mocno dotknęły ten region. Władze carskie ulokowały w mieście dwa pułki piechoty i artylerii. Gospodarczo jednak XIX w. przyniósł rozwój drobnego przemysłu i transportu – miasto od 1893 r. miało połączenie kolejowe.

W 1926 r. nadano miastu obecną nazwę Ostrów Mazowiecka. W okresie międzywojennym pojawiły się nowe zakłady przemysłowe: cegielnie, cementownie, młyny, zaczęła działać elektrownia. II wojna przerwała okres rozwoju. W dniu 08.09.1939 r. Niemcy zajęli Ostrów. W czasie okupacji zginęło ok. 11,5 tys. mieszkańców miasta, głównie Żydów. W latach 1941–1943 w okolicznych Grądach i Komorowie Niemcy założyli obozy jeńców sowieckich. Mieszkańcy wzięli czynny udział w organizacjach konspiracyjnych. Miasto stało się siedzibą obwodu Armii Krajowej „Opocznik”. W wyniku działań wojennych zabudowa Ostrowi Mazowieckiej została zniszczona  w ok. 60%.

Po 1945 r. zaczęto odbudowywać miasto. Powstały nowe zakłady przemysłowe, jak np. ZURAD i BUMAR, mleczarnia i fabryka mebli. Zbudowano także nowy szpital. 

 

Bibliografia 

  • Dobroński A.Cz., Dzieje Ostrowi Mazowieckiej do 1914 roku., Ostrów Mazowiecka 2017
Drukuj